Privacyverklaring Kwaku Festival Ghana

Kwaku Festival Ghana gebruikt verschillende technieken om gegevens te verzamelen en op te slaan. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor een juiste afwikkeling van de door u gevraagde dienstverlening, wanneer u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt verleend of wanneer wij hiertoe op grond van de wet verplicht zijn.
Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Verzameling persoonsgegevens via onze website

Via onze website kunt u persoonsgegevens opgeven in de volgende situaties:

  • bij het indienen van een vraag via de contactformulier: het betreft uw naam, e-mailadres, uw telefoonnummer;
  • bij het aanmelden via de backpackers formulier: het betreft uw naam, e-mailadres, uw telefoonnummer;
  • bij het aanmelden via de spiritueel formulier: het betreft uw naam, e-mailadres, uw telefoonnummer;
  • bij het aanmelden via de toeristisch formulier: het betreft uw naam, e-mailadres, uw telefoonnummer;
  • bij het invullen van ons artiestenformulier: het betreft uw e-mailadres, uw telefoonnummer, contactpersoon en groep naam.
  • bij het invullen van ons artiestenformulier: het betreft uw e-mailadres, uw telefoonnummer, contactpersoon en organisatienaam.

Bij het invullen van de betreffende formulieren vragen wij u door middel van het actief aanvinken van een vakje om uitdrukkelijk toestemming te geven voor de verwerking van de door u opgegeven persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
De door u verstrekte gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Met dit product van Google kunnen wij het verkeer naar onze website analyseren. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt.
Via Google Analytics worden rapportages over de website aan ons verstrekt.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk wordt verplicht.
Het kan ook zijn dat Google derden inschakelt om informatie namens Google te verwerken.
Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics.

Links naar andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze links hebben wij met zorg geselecteerd. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. In de privacyverklaringen van deze websites (indien aanwezig) vindt u meer informatie.

Uw rechten

U heeft ten allen tijde het recht een verzoek te doen tot intrekking van uw toestemming of tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking en overdracht van uw persoonsgegevens.
Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u een verzoek indienen via info@kwakufestivalghana.com. Wij zullen u dan binnen 4 weken een overzicht toezenden van uw persoonsgegevens aan de hand waarvan u uw wensen aan ons door kunt geven.
Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid toch ontevreden zijn over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u verder nog vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze per e-mail aan ons stellen via: info@kwakufestivalghana.com.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons  worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens Kwaku Festival Ghana verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Kwaku Festival Ghana stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Kwaku Festival Ghana dan horen wij dit graag via info@kwakufestivalghana.com .
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Inschrijven niet meer mogelijk!

Het is niet meer mogelijk u in te schrijven voor het festival en de tour. Volgend jaar is het weer mogelijk. Meld u aan om een notificatie te krijgen wanneer de inschrijvingen weer mogelijk zijn.